EMOCJONALNA WARTOŚĆ SŁÓW

Analizowano także emocjonalną wartość słów. Analizę tę przeprowadzono w ten sposób, że z uzyskanych dwóch tysięcy pięciuset słów wyeliminowano wszystkie słowa neutralne, a pozostałe osiemset słów dano do nieza­leżnej oceny czterem sędziom, którzy mieli za zadanie: po pierwsze, podzielić słowa na trzy kategorie z punktu wi­dzenia kierunku emocji (pozytywne, negatywne, neutral­ne lub wieloznaczne), po drugie, na sześciopunktowej skali    ocen  natężenie emocji zawarte w danym słowie (od: 0    brak aktywnej ekspresji, do: 6 — bardzo silna, gwał­towna, niehamowana ekspresja; np. wskaźnik 0 otrzymy­wały słowa: „ obfitość”, „oszczędność”; wskaźnik 4: „znacz­ny ból , „kara”; wskaźnik 6: „przeraźliwe”, „wstrząsa­jące ). Dzięki tej procedurze (uzupełnionej przez kilka dodatkowych operacji mających zapewnić obiektywność , rzetelność ocen) uzyskano skalę dla oceny emocjonalnej wartości słów zarówno pod względem kierunku, jak i na­tężenia. Za pomocą tego rodzaju analizy można było ba­dać wpływ procesów emocjonalnych na strukturę czyn­ności słownych; pozwalała ona ustalić, jakie zmiany w ce­chach wypowiedzi wywołuje wprowadzenie czynnika aktywizującego procesy emocjonalne.Lista Nowlisa stanowiła bezpośrednią miarę wpływu emocji na świadomość, a analiza wywiadu stanowiła miarę pośrednią. Jak było do przewidzenia, zastosowany bodziec emocjo­nalny (film) wpłynął na procesy świadomości. Dzięki opra­cowanej procedurze analizy można dokładniej określić, na czym ów wpływ polegał. Wpływ ten można scharaktery­zować za pomocą kilku twierdzeń.