EMOCJE W ŚWIADOMOŚCI

Z danych Nowlisa wynika, że emocje występują w świa­domości jako odrębne stany, między którymi występują stałe związki. Związki te były przedmiotem osobnych badań. Organizacja świadomej reprezentacji emocji. Ze wzglę­du na fakt, że świadoma rejestracja przypomina czynność spostrzegania, uważa się ją — zresztą niesłusznie — za swoistą formę oglądu, ma to być więc coś jakby rodzaj „wewnętrznego doświadczenia”. Dlatego o analizie świa­domej reprezentacji emocji mówi się czasami jako o fe­nomenologii emocji. Tak rzecz tę ujął np. J. Błock, który badał wzajemne relacje między introspekcyjnymi zezna­niami o emocjach.Błock (1957) chcąc uzyskać informacje o tym, jak emo­cje odbierane są przez podmiot, czyli, innymi słowy — chcąc określić miejsce kategorii emocjonalnych w indywi­dualnej strukturze znaczeń, posłużył się metodą dyfe- rencjału semantycznego opracowaną przez Osgooda. Piętnaście terminów opisujących emocje, dobranych w taki sposób, by w przybliżeniu objęły całą „afektywną sferę , dano kilkudziesięciu osobom do oceny na dwudzie­stu skalach siedmiostopniowych.   Zadaniem osoby badanej było ocenić daną kategorie emocjonalną (w przytoczonym przykładzie — miłość) na każdym spośród dwudziestu wymienionych na karcie wymiarów, zaznaczając numer, który najlepiej wyraża poło­żenie danej kategorii na wskazanym kontinuum. Tak więc np. należało określić, czy miłość jest raczej „spokojna” czy „wojownicza”, wybierając odpowiednią liczbę itd.