DALSZE ZMIANY

Dwie dalsze jeszcze zmiany to wzrost słów wyra­żających emocje (ok. 10 jedn.) oraz wzrost słów wyraża­jących czynności intelektualne (ok. 9 jedn.).Tak więc wprowadzenie bodźca emocjonalnego wpły­nęło na strukturę wypowiedzi, zmienił się słownik bada­nych — wzrosła liczba słów wyrażających emocje nega­tywne, spadła liczba słów odzwierciedlających reakcje afiliacyjne. Charakterystyczny jest także wzrost liczby słów wyrażających czynności intelektualne. Można to interpretować (jak czyni to Lazarus w innej pracy na ten temat _ por. Lazarus, 1959) jako specyficzny sposób obniżania natężenia przykrych emocji przez przyjęcie .Trzecia obserwacja dotyczy wzajemnego związku między danymi bezpośrednimi i pośrednimi. Związek ten jest widoczny na pierwszy rzut oka. I jedne, i drugie wskazują na wzrost przykrych emocji i spadek uczuć jednak godny uwa­gi fakt słabej współzależności między bezpośrednimi i po­średnimi reakcjami tej samej osoby — tak więc w grupie ja o całości przpjawy wydatnego wzrostu negatywnych emocji wystąpiły w obu formach, ale u jednych wzrósł ar ziej pośredni, a u innych — bezpośredni wskaźnik emocji. Nasuwa się myśl, że emocje przedostawać się moga do świadomości w różny sposób — albo w formie świado­mie zarejestrowanej słownej reakcji emocjonalnej, albo w ormie zmian w strukturze czynności świadomych, ale przez świadomość niedokładnie ujętych.